jIyars

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: SrI vAdikEsarI saumyajAmAtru munayE nama:

The names of the twenty jeeyars who headed the mutt previously – along with the prakritam swami – are as follows, in that order (note: the records and even the paramparai taniyans show that the Jeeyars who headed the mutt between 15th and 17th centuries were mostly called by the same name, so one would find the same name repeating in the first few places). Their thaniyans and tirunakshatram/teertham details are also given, where the information is known authentically:

 1. Vadikesari Azhagiya Manavala Jeeyar (Moolapurushar)
  saumyopayantRumunilabdha-rahasyabodham
  vedAntatattva-viSadIkaraNa-pravINam
  kAnchyAdi-divyatala-dIpta-maThAdhinAtham
  SrIvAsaramyavarayoginam ASrayAmaH ||sundarajAmAtRumuneH prapadye caraNAmbujam |
  saMsArArNavasammagna-jantu-santArapotakam ||
  asmaddhitaparitrANa-premapradrANamAnasam |
  vAdikesarinaM vande saumyajAmAtaraM munim ||
 2. Vadikesari Azhagiya Manavala Jeeyar  (shishyan of Kandadai Annavilappangar swami)
  vAdhUla-venkaTa-gurUttama-labdhatattvam
  tasmAdavApta-SaThajit-jagadAdisUktim |
  SrIvenkaTArya-parilabdha-yatIndraBAShyam
  SrIvAsaramyavarayoginam ASrayAmaH ||
 3. Vadikesari Azhagiya Manavala Parankusha Ramanuja Jeeyar
  SrIvAsaramyavarayogi-padAbjaBhRungam
  tasmAdavApta-nigamAnta-rahasyabodham |
  prajnAnidhiM SamadamAdi-guNairupetam
  vande parAnkuSamuniM vararamyapUrvam ||
 4. Vadikesari Azhagiya Manavala Jeeyar (probably the one who headed the mutt during the 16th century, and was considered as a “Gem of Kanchi”)
  SrIvAsaramyavarayogi-padAbjaBhRungam
  tasmAdavApta-vakuLABaraNAdisUktim |
  vairAgya-Bakti-guNaratna-mahAmburASim
  kAnchIpurIvaravaraM munimASrayAmaH ||
 5. Vadikesari Azhagiya Manavala Jeeyar
  SrIvAsaramyayogIndra-padapankeruhASrayam |
  tatprAptoBayavedAntaM tannAmakamuniM Baje ||
 6. Vadikesari Azhagiya Manavala Jeeyar
  SrIvAsaramyavarayogi-padAravinda-
  dvandvaikaBhRungam anavadyaguNABirAmam |
  vedAntayugmaviSadIkaraNapravINam
  prajnAnidhiM varavaraM munimASrayAmaH ||
 7. Vadikesari Azhagiya Manavala Parankusha Ramanuja Jeeyar
  SrIvAsaramyavarayogipadAbjahaMsam
  tadvIkShaNAtta-nigamAnta-rahasyatattvam |
  SAntyAdi-mangaLaguNAmRuta-vArirASim
  SrImatparAnkuSa-yatIndram ahaM BajAmi ||
 8. Vadikesari Azhagiya Manavala Jeeyar
  SrIvAsaramyavarayogi-kRupAttatattvam
  tatpAdapadma-yugaLArpita-cittavRuttim |
  tacCiShyamAdimunitoShTamamAspade&smin
  ADhyaM guNairvaravaraM munimASrayAmaH  ||
 9. Vadikesari Azhagiya Manavala Jeeyar (also called “Azhaittu vazhvitta jeeyar”)
  SrIvAsaramyavarayogi padAbjaBhRungam
  tasmAdavApta nigamAntayuga-pravINam
  AhUyarakShaka-padArpita-cittavRuttim
  saumyopayantRumunim anvaham ASrayAmaH ||
 10. Periya Vinjimoor Swami (the one who envisioned ubhaya vedantam in His dream)
  SrIvAsaramyavarayogi-padAbjaBhRungam
  tatprAptavedamakuTI-yugaLArthajAlam |
  svapnAptasanniyamanaM guNaratnasindhum
  kAnchIpurIvaravaraM munimASrayAmaH ||
 11. Vadikesari Azhagiya Manavala Jeeyar
  SrIkAnchIpuranAtha-ramyayatirAT-pAdAbja-BhRungAdhipam
  SrIvAgBUShaNa-gUDhatattva-viSadIkAraM kRupAsAgaram |
  kainkarye niratAnurAgam amalaM devAdhirAjapriyam
  vande&nantaguNABirAmam atulodAraM yatIndraM sadA ||
 12. Tirunarayanapuram Anantanpillai Akkarakkani Ramanuja Jeeyar
  SrImadvAdimRugendra-saumyavarajAmAtrAKyarAmAnuja-
  svAmi-svaira-kaTAkShavardhita-jagatpraKyAta-turyASramam |
  SrImadyAdavaSaila-saumyavarajAmAtrAKya rAmAnujam
  vande vedayugArthadaM yatipatiM kAnchImaThAdhISvaram ||
 13. Echambadi Ramanuja Jeeyar swami (the one who gave a facelift to 18 temples in and around Kanchi)
  SrI kAnchI-yatiSaila-ramyavarayogIndrAnghri-BhRungAdhipam
  kAnchyaShTAdaSa-divyadeSa-Bagavat-kainkarya-dhuryAnvayam
  vedAntadvaya-pAragaM yativarendrAraptaturyASramam
  SrImatsundarayogivaryam atulodAraM yatIndraM Baje ||
 14. Chinna Vinjimoor Swami (a rare exponent in Sri Vachana Bhushanam)
  kAnchIyatIndrapAdAbjaBhRungaM vairAgyaBUShaNam |
  SrIvAgBUShaNatattvajnaM vande saumyavaraM munim ||
 15. Vadikesari Azhagiya Manavala Govinda Ramanuja Jeeyar  (Shashti jeeyar in all probability)
  SrImatkAnchI-viBu-SrInidhi-varada-kRupAlabdha-saMnyAsayogam
  SrImacCeShAnvaya-SrInidhiguru-karuNAlabdha-vedAntatattvam |
  SrIkAnchI-yAdavAdri-pramuKa-maThaguruM ramyajAmAtRupUrvam
  SrImadgovindarAmAnujamunim anaGaM BaktisAraM prapadye ||
 16. Vadikesari Azhagiya Manavala Parankusa Ramanuja Jeeyar
  kAnchI SrI ramyajAmAtRu maThAdhISvaramujvalam |
  vande parAnkuSABiKya rAmAnujamuniM gurum ||
 17. Vadikesari Azhagiya Manavala Ramanuja Jeeyar (Mudumbai Ramanuja jeeyar – Mysore/Melkote)
  saumyopayantRumunilabdha turIyayogam
  SrIvAdikesarImunIndra-padABiShiktam |
  sampatkumAra-varapUrva-padopapannam
  rAmAnujaM munivaraM SaraNaM prapadye ||
 18. Vadikesari Azhagiya Manavala Yateendra Pravana Ramanuja Jeeyar (also famously known as “ashtagotram swami”)
  Tirunakshatram: Adi – rEvati;
  kAnchIyatIndra-maTha-nirvahaNa-pragalBam
  vedAntayugma-viSadIkaraNa-pravINam |
  saumyopayantRumunivarya-samAKyamIDe
  SrImadyatIndracaraNa-pravaNaM munIndram ||
 19. Vadikesari Azhagiya Manavala Vishnuchitta Ramanuja Jeeyar (“Nallappa Jeeyar”):
  Tirunakshatram: Karthigai – kettai;    Teertham: Aippasi shukla chaturdashi;
  SrI kAnchIvarayogipungavamaThAsthAne suSoBAvaham
  SrImadvenkaTayogivaryakaruNAsamprAptaturyASramam |
  SrImadBaktidhanoktikArikalijitsampatpradAyipriyam
  SrImantaM yatiSeKaraM guNanidhiM SrIviShNucittaM Baje ||
 20. Vadikesari Azhagiya Manavala Yateendra Pravana Ramanuja Jeeyar (“Raghunatha Jeeyar”)
  Tirunakshatram: Thai – thiruvAdhirai;
  SrImatkAnchImaThAdhISaM vedAntArthasamudBavam |
  SrImadyatIndrapravaNaM rAmAnujamuniM Baje ||
 21. VarthamAna jeeyar swami – Sri Vadikesari Azhagiya Manavala Sampathkumara Ramanuja Jeeyar swami is a scholar par excellence. He is popularly known for having authored ‘Periya Tirumozhi Nootrandadi’ (akin to ‘Tiruvaimozhi nootrandadi’ of Periya jeeyar).

Tirunakshatram: Aippasi – uttrattAdi;
SrImacCaThAriyativaryakRupAttasattam
hastyadrinAthagurulamBitasarvabodham |
SrIdevarAjapadapankajasevanotkam
sampatkumAravaravaryayatIndramIDe ||

NOTE: The order given here could not be found in any written records. However, this order was deduced based on the order of occurrence of the names/deeds of Jeeyars in the paramparai taniyans of the mutt.